ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Hafîz İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Hafîz Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 07 Kasım 2013 0

Hafîz isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Hafîz isminin Kuran’da geçen ayetleri, Hafîz isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Hafîz isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Hafîz İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالحفيظ

Hafîz İsminin Anlamları

  • Koruyucu.
  • Her şeyi muhafaza eden.
  • Her şeyi koruyucu olan.
  • Muhafaza eden, koruyup saklayan, yapılan işleri bütün ayrıntılarıyla saklayıp, her şeyi belli vaktinde afet ve belâlardan koruyandır.

Sponsorlu Bağlantılar


Hafîz İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 1481

Kötüden ve belalardan korunmak için okunur.

Ya Hafız ismini zikreden; korku, telaş, kötülük ve fenalıklardan emin olur ve korunur. Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Hafîz İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

(BAKARA suresi 238. ayet) Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu lillahi kanitin

(NİSA suresi 34. ayet) Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba’dahüm ala ba’div ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafizallah vellati tehafune nüşüzehünne fe izuhünne vehcüruhünne fil medacii vadribuhünn fe in eta’neküm fe la tebğu aleyhinne sebila innellahe kane aliyyen kebira

(EN’ÂM suresi 92. ayet) Ve haza kitabün enzelnahü mübaraküm müsaddikullezi beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel kura ve men havleha vellezine yü’minune bil ahirati yü’minune bihi ve hüm ala salatihim yühafizun

(TEVBE suresi 112. ayet) Ettaibunel abidunel hamidunes saihuner rakiunes sacidunel amirune bil ma’rufi ven nahune anil mümkeri vel hafizune li hududillah ve beşşiril mü’minin

(YÛSUF suresi 12. ayet) Ersilhü meana ğadey yerta’ ve yel’ab ve inna lehu lehafizun

(YÛSUF suresi 63. ayet) Fe lemma raceu ila ebihim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu * lehafizun

(YÛSUF suresi 64. ayet) Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehiyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahimin

(YÛSUF suresi 81. ayet) İrciu illa ebiküm fe kulu ya ebana innebneke serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafiziyn

(HİCR suresi 9. ayet) İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun

(HİCR suresi 17. ayet) Ve hafiznaha min külli şeytanir racim

(ENBİYÂ suresi 82. ayet) Ve mineş şeyatiyni mey yeğusune lehu ve ya’melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafiziyn

(MÜ’MİNÛN suresi 5. ayet) Vellezine hüm li fürucihim hafizun

(MÜ’MİNÛN suresi 9. ayet) Vellezine hüm ala salevatihim yühafizun

(AHZÂB suresi 35. ayet) İnnel müslimine vel müslimati vel mü’minine vel mü’minati vel kanitine vel kanitati ves sadikiyne ves sadikati ves sabirine ves sabirati vel haşiiyne vel haşiati vel mütesaddikiyne vel mütesaddikati ves saimine ves saimati vel hafiziyne fürucehüm vel hafizate vez zakirinellahe kesirav vez zakirati eaddelahü lehüm mağfiratev ve ecran aziyma

(ŞÛRÂ suresi 6. ayet) Vellezinettehazu min dunihi evliyaellahü hafizun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil

(ŞÛRÂ suresi 48. ayet) Fe in a’radu fema erselnake aleyhim hafiza in aleyke illel belağ ve inna iza ezaknel insane minna rahmetenk feriha biha ve in tüsibhüm seyyietüm bima kaddemet eydihim fe innel insane kefur

(MEÂRİC suresi 29. ayet) Velleziyne hum lifurucihim hafizune.

(MEÂRİC suresi 34. ayet) Velleziyne hum ‘ala salatihim yuhafizune.

(İNFİTÂR suresi 10. ayet) Ve inne ‘aleykum lehafiziyne.

(MUTAFFİFÎN suresi 33. ayet) Ve ma ursilu ‘aleyhim hafiziyne.

(TÂRIK suresi 4. ayet) İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun.

Bir Cevap Yazın »